Till huvudinnehållet
Stäng meny

Utbildning

En förutsättning för att kunna se eller förstå det man ser är att man har basala kunskaper om vad sexuella kränkningar och övergrepp är och vilka former de kan ta i det sammanhang som man befinner dig i. Vad är glasklara situationer och vilka är gråzonerna som man behöver få upp ögonen för? Det handlar nämligen inte enbart om övergrepp som är ett brott enligt brottsbalken utan även om verbala kränkningar och handlingar som kan upplevas som betydligt mer svårbedömda. Det handlar inte heller enbart om en vuxen som utsätter ett barn för en påtvingad sexuell handling utan det kan även handla om unga som utsätter andra unga för kränknigar eller övergrepp. Det kan vara en ung person som känt sig tvingad att gå med på något då hen upplever sig vara  i en beroendesituation till förövaren, antingen då förövaren är en viktig person som den unge inte vill riskera att förlora eller att förövaren är viktig för den unges elitsatsning eller träning. En baskunskap ger trygghet att gå vidare och tillsammans med de andra ledarna diskutera hur föreningen ska arbeta. Här följer några tips på hur ni kan skaffa er mer kunskap genom utbildning och processorienterat arbete.

Studieförbunden, en resurs för föreningarna.

Studieförbunden arbetar med folkbildning. Flera av dem kan erbjuda föreningar stöd både i att utveckla själva organisationen och genom utbildning. Olika studieförbund riktar sig till olika slags föreningar. Är er förening intresserad av att utveckla ett förebyggande arbete mot sexuella kränkningar och övergrepp kan ett studieförbund vara ett möjligt stöd i det arbetet. Nedan förljer några studieförbund som kan vara möjliga samarbetspartners. Det finns dock fler studieförbund som kan vara en resurs för föreningars arbete än de som nämns här.

Att finansiera ett utvecklingsarbete

Att som förening hitta finansiering för sitt utvecklingsarbete kan i bland vara en av de stora utmaningarna. Verksamheten bygger ofta på att människor är beredda att satsa sin egen tid och sitt engagemang och genom det kan man nå långt. I de exempel på förebyggande arbete som presenteras under Så arbetar andra beskrivs olika sätt att finansiera föreningens förebyggande arbete mot sexuella kränknignar och övergrepp. Andra föreningars stöd, sponsorspengar och statliga bidrag  är några exempel på hur föreningen kan finansiera sitt utvecklingsarbete.

Två myndigheter som har i uppdrag att fördela bidrag till denna typ av utvecklingsarbete inom ideella föreningar finner du nedan.