Till huvudinnehållet
Stäng meny

Villkor för bidrag i Ånge

Ånge kommun har särskilt tagit upp frågan om föreningslivets förebyggande arbete mot sexuella kränkningar och övergrepp. År 2012 lades en motion till kommunfullmäktige som 2013 resulterade i ett beslut om att kommunen ska ställa krav på att alla lokala föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet ska ta del av kommunens utbildning kring kränkningar och övergrepp (där sexuella kränkningar och övergrepp ingår). Deltagandet i utbildningen är ett krav för att föreningen ska beviljas det lokala aktivitetsstödet.

Utbildningssatsningen är ett sammarbete mellan kommunen, Sisu idrottsutbildarna och Rädda Barnen där kommunen är initiativtagare och sammankallande. Sisu idrottsutbildarna och Rädda Barnen har på uppdrag av kommunen utarbetat ett upplägg för utbildningen och tagit fram material. Utbildningens grund är Rädda Barnens High Five, fem steg till en handlingsplan där materialet utgår ifrån barnkonventionen och Idrotten vill (idrottsrörelsens idéprogram). Utbildningssatsningen består av tre tillfällen samt en öppen föreläsning. Första tillfället syftar till att förankra utbildningen hos de föreningar som tidigare sökt LOK-stöd hos kommunen. Därpå följer två träffar med arbetsgrupper med fritt antal deltagare från föreningarna. På träffarna och mellan dem arbetar föreningarna utifrån Rädda Barnens modell High Five, fem steg till en handlingsplan. Tiden mellan träffarna ska ägnas åt att förankra arbetet i den egna föreningen och målet är att ta fram en handlingsplan.

Den färdiga handlingsplanen ska rymma såväl förebyggande insatser som åtgärder vid akuta situationer. I den egna processen har föreningen stöd av kommunens fritidsenhet. Dessutom fanns de båda processledarna, från Sisu idrottsutbildarna och Rädda Barnen, tillgängliga via e-post och telefon. I samband med LOK-ansökan lämnas handlingsplanen in till kommunen. Om ingen handlingsplan lämnas in betalar kommunen inte ut något bidrag. Nya föreningar som tillkommer får ett studiecirkelprogram av Sisu idrottsutbildarna för att arbeta fram en handlingsplan. För att hålla arbetet enligt handlingsplanen levande ska föreningarna redovisa till kommunen hur de arbetar med frågorna i samband med en ny LOK-ansökan.

Kommunen är precis i början av detta arbete och ska tillsammans med Sisu idrottsutbildarna och Rädda Barnen arbeta fram en form för hur den långsiktiga uppföljningen av föreningarnas arbete ska gå till. Att som förening delta i utbildningssatsningen ska dock inte bli ekonomiskt betungande. Kommunen har bland annat använt delar av aktivitetsstödet till föreningsrepresentanternas resor till utbildningstillfällena.

Upplevelsen av att jobba med en viktig fråga var något som alla inblandade parter delade och kommunens initiativ har inneburit större möjligheter att skapa goda förutsättningar för barn och unga i kommunen.

Ånge kommuns möjligheter att påverka föreningarnas interna arbete är stora. Inom förvaltningen fanns initialt en oro kring hur det nya arbetet skulle tas mot av föreningarna. Skulle föreningarna ha en negativ inställning och uppleva den nya satsningen som betungande? Reaktionerna blev i stället de omvända.