Till huvudinnehållet
Stäng meny

Handlingsplan för akuta situationer

En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet och det kan innebära att du som ledare får information eller kunskap om ett övergrepp eller misstanke om ett övergrepp som gör att du måste handla. Blir du som ledare vittne till en kränkning av barn och unga måste du alltid reagera och agera.

Ett sätt är att använda tekniken ”Benämn, kritisera, förändra”, som i korthet går ut på att i tre steg förändra en gränsöverträdelse genom att:

 1. Benämna vad som sker
 2. Kritisera detta och förklara varför det inte är okej och
 3. Berätta vad man vill ska ske nu

Ett exempel kan vara 1) Du tar på mig utan att jag vill det, 2) Det är kränkande och jävligt dålig stil 3) Ta bort dina händer från mig och be om ursäkt, var snäll att gå härifrån!

Efter en händelse kan det vara värt att fundera på hur ni inom föreningen kan arbeta förebyggande mot att liknande händelser ska ske igen.

Handlar den akuta situationen om att du som ledare eller styrelsemedlem får kunskap om en kränkning eller ett övergrepp eller på något annat sätt misstänker att en ung person blivit utsatt bör du veta vad du ska göra och hur. Här följer några punkter som kan vara ett stöd


 • Prata med den unge om din oro

  Är du orolig för en ung person i din grupp, prata med hen. Utgå från din oro och beskriv för den unge vad du är orolig för och varför. Förklara att du gärna vill hjälpa. För stöd kring hur man kan tala med barn om svåra saker se Tips från experter.
 • Lyssna aktivt

  Om en ung person kommer till dig och vill berätta var lyhörd för den unges vilja. Visa att du lyssnar, ifrågasätt inte och fyll inte i eventuella luckor själv. Är det något i berättelsen som är otydligt - fråga. Se till att du skriver ner vad den unge berättat (tidpunkt, plats och vad som har hänt) och förvara anteckningarna säkert. Hur bör föräldrarna kontaktas? Ha en nära kontakt med den unge och dennes familj om hur de mår och så att de vet vad som händer.
 • Förankra oron

  Prata med ordföranden eller om din förening har en annan person som har en stöttande funktion i denna typ av frågor. Beskriv vad din oro handlar om, vad du gjort samt diskutera hur ni går vidare. Behöver ni göra en anmälan, behöver ni prata vidare med de berörda, hur följer ni upp händelsen och hur förebygger ni att det händer igen? Tänk dock på barnet och föräldrarnas integritet och undvik ryktesspridning.
 • Rådgör

  Ibland är det inte helt klart hur man som förening, ordförande eller ledare bör agera i en viss situation. Ni kan alltid rådgöra med socialtjänsten på er ort. Detta går att göra annonymt. Det finns även organisationer med särskild kompetens kring barn och unga och sexuella kränkningar och övergrepp som ni kan vända er till för råd och stöd kring hur ni bör agera. Kontaktuppgifter hittar ni under Kunskap och tips.
 • Agera

  Är ni oroliga för att ett barn eller en ungdom far illa eller misstänker att hen blivit utsatt för ett brott, sexuella övergrepp, sexuellt utnyttjande, sexuellt tvång, sexuell posering m.m. ska ni anmäla detta till polis och/eller socialtjänst. Se Att anmäla för mer vägledning. Det kan underlätta att som förening ha rutiner för vem eller vilka som gör en anmälan. Detta ger ofta stöd i den akuta situationen och underlättar.

  Om inte en anmälan är aktuellt behöver ni kanske ändå följa upp händelsen med de berörda och planera för hur ni långsiktigt bör jobba med gruppen.
 • De inblandade

  Vilket stöd behöver den utsatte? Vad kan ni inom föreningen göra? Ledares roll är att vara bra vuxna personer som visar omtanke om de barn och unga de leder. En ledare ska inte vara vare sig utredare eller terapeut. Undersök därför om du behöver lotsa den unge vidare till annan form av stöd. Se Kunskap och tips för länkar till organisationer och verksamheter som kan stötta barn och unga. Samarbeta med föräldrarna om det inte är direkt olämpligt.

  Är förövaren en ung person kan även denne behöva stöd och hjälp. Är socialtjänsten inblandad är det deras uppgift att följa upp båda inblandade. Om inte de är inblandade diskutera vad ni i föreningen kan göra och om ni behöver hänvisa till vidare stöd och hjälp.

  Är förövaren en ledare bör denne avskiljas från allt arbete tillsammans med gruppen. Handlar det om en brottsmisstanke är det viktigt att inte döma ledaren på förhand utan låta utredningen ha sin gång. Handlar det inte om en brottsmisstanke utan mer om ett olämpligt beteende är det styrelsens sak att diskutera hur de ska gå vidare med ledaren.
 • Informera

  Var tydlig med att följa upp ert handlande med de inblandade. Är ni osäkra på hur ni ska följa upp med den utsatte och förövaren samt deras familjer i fall då en anmälan till polis eller socialtjänst gjorts rådgör med polis och socialtjänst kring hur ni ska återkoppla.

  Informera övriga medlemmar i föreningen utifrån behov. Vilka behöver veta vad. När behöver de få informationen och hur? Vad ni ska dela för information och till vilka beror på vad som skett. Har en ledare polisanmälts behöver styrelsen informera övriga ledare om detta samt vilka andra åtgärder som vidtagits. Var dock sparsam med informationen och noga med att informera om att det är polisens uppgift att utreda vad som hänt. Unga medlemmar och deras föräldrar behöver också informeras men vad som ska sägas och på vilket sätt beror på vad som hänt. Styrelsen behöver var tydlig i sin information samt med vart oroliga medlemmar och föräldrar kan vända sig inom föreningen men även vilket stöd som finns i övriga samhället. Se Kunskap och tips för länkar till vidare stöd.
 • Stöd till ledare

  Hur bör föreningen ta hand om sina ledare? Var noga med vad ni vet och vad ni inte vet samt vad som är föreningens och ledarnas roll och ansvar och vad som ligger på andra. Att veta att någon annan har tagit över ger ofta en trygghet i den egna rollen. Vilket fortsatt stöd behöver ledarna i föreningen? Kunskap? Vägledning? Stöd i sin roll som ledare? Gråzon Gränsfall Glasklart kan ge er tips och vägledning kring hur föreingen kan gå vidare med behov av vidare kunskap och utveckling av ett förebyggande arbete. Under Kunskap och tips finns även länkar som ledare kan använda sig av för att hitta stöd och råd i sin situation.
 • Långsiktigt

  Hur ska ni gå vidare? Kärnverksamheten ska ju ändå fortsätta men samtidigt bör ni göra upp en långsiktig plan för att följa upp det som hänt och förebygga att det händer igen. Detta arbete är det också bra att informera medlemmar i föreningen samt deras föräldrar om.