Till huvudinnehållet
Stäng meny

Åtgärdstrappa och utbildning

Logo IK Bolton

Rädda Barnens Fem steg till en handlingsplan blev avstampet för att handbollsföreningen IK Bolton skulle formulera hur de ville arbeta förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling. Sexuella kränkningar och övergrepp blev en av de frågor som föreningen tar upp inom ramen för detta arbete. Arbetet initierades våren 2012 av några ledare och styrelsen stödde initiativet. Det låg ingen speciell händelse bakom initiativet, bortsett från upplevelsen att det fanns barn som kände sig utanför och att det förekom att barn slutade utan att man förstod varför. Syftet med arbetet var att få fram verktyg för hur ”dåligt prat” kan bemötas. Verktygen skulle vara ett stöd till ledare för att de bättre skulle kunna se och hantera det som händer i verksamheten. Initialt startade arbetet i en liten grupp. Fyra ledare fick utbildning av Rädda Barnen och stöd i att arbeta fram en handlingsplan, eller åtgärdstrappa, som är en vägledning för hur ledare ska tänka och agera i olika situationer. Det fanns ett varierande kunskapsbehov inom föreningen.

‒ Ledarna är ju vanliga föräldrar som har olika yrken som inte alltid handlar om att ha kontakt med barn, berättar Monica Lundström, styrelsemedlem och informationsansvarig för arbetet utifrån Rädda Barnens Fem steg till en handlingsplan.

Kärnan i föreningens förebyggande arbete är åtgärdstrappan och den workshop som utvecklats för att implementera åtgärdstrappan i föreningen samt öka kunskapen bland ledare. Arbetet leds och utvecklas av en grupp. Deltagarna i Gruppen har bytts ut men dess funktion är densamma. Gruppen fungerar även som resurs och bollplank för ledare kring såväl det förebyggande arbetet som i specifika situationer. Idén om åtgärdstrappan kommer från Rädda Barnen men föreningen får, med stöd av Rädda Barnen, själva utforma vilka frågor som behöver tas upp samt forma de olika stegen för hur föreningen ska hantera olika scenarier.

Åtgärdstrappan ska vägleda ledaren i allt från det förebyggande till det akuta. Detta har inneburit att Gruppen har fått fundera kring vilka särskilda situationer som finns i deras verksamhet och som skulle kunna innebära en högre risk för kränkningar.

Rädda Barnen bistod föreningen i att dra igång sitt arbete men nu finns de enbart kvar som en resurs dit föreningen kan höra av sig om de exempelvis behöver nytt material till workshoppen. Alla nya ledare bjuds in och målet är att alla lag ska ha någon eller några tränare som har gått workshoppen. Workshoppen fungerar som kontinuerlig ”kunskapspåfyllnad” då den hela tiden utvecklas. Ledare kan gå den för att få såväl grundläggande kunskap som vidareutbildning just på grund av att gruppen hela tiden tar in nya frågor som uppstår i den egna föreningen och i andra föreningar runt om i landet. Arbetet i workshoppen baseras på olika exempel, case, som är kopplade till åtgärdstrappan som i sin tur vägleder ledaren i hur hen ska göra i den specifika situationen.

Fokus ligger på det förebyggande, arbetet med värderingar och attityder och materialet tar upp såväl relationerna mellan barn som mellan ledare och barn. Det kan handla om vad som är okej att säga till varandra, både på planen och i andra sammanhang där spelarna interagerar. Exemplen som diskuteras kan även handla om hur det kan kännas om någon sitter för nära, hur en ledare ska tilltala tjejer och killar eller att respektera att inte gå in i omklädningsrummet hur som helst.

Enligt IK Boltons policy ska ledare aldrig tillåta en kränkande handling utan alltid reagera oavsett vad det handlar om. Då workshoppen kompletteras med nya exempel och även utgår från deltagarna själva är den ett levande verktyg, vilket gör att den också fungerar som löpande kompetensutveckling. När workshoppen avslutas får ledarna med sig material som de kan använda i föreningens spelarmöten som hålls med de unga medlemmarna en gång per termin.

Gruppen utvärderar varje omgång och responsen är positiv. Ledarna upplever workshoppen som väldigt värdefull och de beskriver hur de har börjat titta och tänka på andra sätt. De upplever även att de har fått bra och konkret material som stöd. Resultaten från utvärderingen tas i beaktande inför nästa workshop och bidrar på det sättet till ständig uppdatering. Vid sidan av workshoppen ska frågan om att förebygga kränkningar även in i den löpande ledarutbildningen, som ges till alla ledare vid varje terminsstart. Den utbildningen är inte frivillig på samma sätt som workshoppen utan når samtliga. På så sätt får alla, inte bara de motiverade, en grundläggande kunskap och incitament till att vilja lära sig mer.

Att utveckla ett förebyggande arbete och utbilda sina ledare behöver inte kräva extra resurser. Till exempel har stödet från Rädda Barnen varit kostnadsfritt.

Gruppen är en ny funktion, som har skapats utifrån arbetet med Fem steg till en handlingsplan. I övrigt har föreningen kunnat använda befintliga funktioner för arbetet och allt arbete bedrivs ideellt. Gruppen arbetar nu mycket med att implementera och etablera arbetet i föreningen. Information ges till föräldrar, ledare och unga om föreningens insatser samt om föreningens policy för kränkningar. Föräldrar nås på föräldramöten samt via hemsidan, ledarna i workshoppen och i ledarutbildningen och de unga på spelarmötena. I vissa lag har även spelarråd bildats för att ytterligare stärka de ungas perspektiv. Tanken är att en ung medlem ska kunna ta upp en fråga med spelarrådet om den inte vill ta detta direkt med tränaren eller vända sig till gruppen.

‒ Ett stort stöd i arbetet har varit att föreningen har en styrelse som är öppen och även betonar ”mjuka värden”. Resultatet är inte det viktiga utan det viktiga är att man har roligt, menar Monica.

Utmaningar som föreningen mött har varit att få ledarna att förstå att detta arbete är viktigt och att få deltagare till workshoppen.

De som har deltagit säger att de fått upp ögonen för dessa frågor, att de tittar efter tecken på ett mer specifikt sätt, fortsätter Monika. Bland de unga medlemmarna kan man märka att det är en bra gemenskap och att de har fått ett ganska trevligt språkbruk mellan sig.

Arbetet i Gruppen är bra. Medlemmarna bidrar med olika infallsvinklar på arbetet. En annan framgångsfaktor som lyfts fram är arbetet med åtgärdstrappan. Den konkretiserar föreningens arbete. Att den är kopplad till olika case leder till att ledarna förstår att detta kan beröra dem själva och deras förening.