Till huvudinnehållet
Stäng meny

Kunskap och tips

Kunskap är vägen till ett mer medvetet arbete men väcker också nya frågor. Läser du detta sitter du säkert med funderingar om såväl Gråzon Gränsfall Glasklart som om sexuella kränkningar och övergrepp och vad föreningar kan göra för att skapa en tryggare verksamhet för barn och unga.

Här nedan hittar du information om webbplatsen samt kunskap om sexuella kränkningar och övergrepp. Du hittar också mer kunskap i form av rapporter och texter som myndigheter och organisationer har tagit fram kring frågan. Sist följer en lista med kontaktuppgifter och länkar till organisationer och verksamheter som kan ge råd, stöd och hjälp till unga, föräldrar och andra vuxna.

Vad är Gråzon Gränsfall Glasklart?

Gråzon Gränsfall Glasklart samlar erfarenheter, tips och vägledning till föreningar och trossamfund som vill utveckla sitt förebyggande arbete mot sexuella kränkningar och övergrepp samt förbereda för att bättre hantera akut uppkomna situationer. Även kommuners möjligheter att påverka och stötta föreningslivet i detta arbete lyfts här. Webbplatsen är ett resultat av möten och samtal med såväl representanter från föreningslivet som för myndigheter. I dessa möten blev det tydligt att frågan engagerar men samtidigt att osäkerheten är stor om hur man får till ett konkret förebyggande arbete. Föreningar har uttryckt att de saknar vägledning, både för det förebyggande arbetet men också i akuta situationer. Vägledning som är konkret och lättillgänglig och som kan möta olika föreningars behov av stöd. Gråzon Gränsfall Glasklart syftar till att göra detta genom att lyfta erfarenheter, ge tips och visa på vägar framåt. Tanken är att sänka tröskeln för föreningar och trossamfund och därmed underlätta för dem att dra igång ett förebyggande arbete men också att erbjuda fördjupning och vägar för att underhålla ett redan befintligt arbete i föreningen.

De tankar som delas på Gråzon Gränsfall Glasklart kommer antingen frånföreningar och trossamfund själva eller från experter eller myndigheter som uttalar sig kring sitt sakområde. Innehållet bygger på den kunskap och de erfarenheter som organisationer har delat med sig av. Läs kritiskt och fundera över vad som kan bidra till en utveckling av ett förebyggande arbete mot sexuella kränkningar och övergrepp i din verksamhet.

Vad är sexuella kränkningar och övergrepp?

Det är svårt att en gång för alla säga vad som är sexuella kränkningar och vad som är ett sexuellt övergrep. Det finns ingen gräns för när en kränkning övergår till att bli ett övergrepp. En sexuell kränkning ärett övergrepp och ett sexuellt övergrepp är en kränkning. Det kan handla om kränkande ord, i tal eller skrift, kränkande handlingar, initiationsriter/inkilning/nollning där en medlem blir en i gruppen först efter att hen genomgått en ”ritual” som ofta har kränkande inslag av sexuell karaktär. Det kan även handla om regelrätta övergrepp mellan unga som inte har något annat syfte än att vara just övergrepp, men det kan också handla om en missriktad förälskelse där den ena parten inte uppfattar eller vill uppfatta ett avvisande. Detta kan bli extra komplicerat i de föreningar där unga ledare är vanligt förekommande.

I samtliga ledar-medlemrelationer kan det även finnas en beroendeställning mellan den unga medlemmen och ledaren som försvårar situationen. En vanligt förekommande definition, när det är frågan om en vuxens sexuella kränkning av och övergrepp mot ett barn, är att den vuxna utnyttjar barnets beroendeställning, att handlingen kränker barnets integritet, att det är en handling som barnet inte kan förstå, inte är moget för och inte kan ge informerat samtycke till, samt att handlingen utgår från den vuxnes behov. Det kan vara uttalat, exempelvis att inte blir uttagen till ett lag eller att inte få vara med, om man inte accepterar det som förövaren eller förövarna utsätter en för. Men det kan också vara mer subtilt där den utsatte tillsynes accepterar, men gör detta då hen är rädd att förlora sin nära relation till förövaren eller helt enkelt är van vid att göra som förövaren säger. Som ledare finns det ett ansvar att förebygga alla slags kränkningar och övergrepp och kunna hantera, stötta och hjälpa de som utsatts oavsett vem förövaren är. Ett sätt att förstå hur övergrepp kan förekomma inom föreningslivet är till exempel den process av gränsnedbrytande isolering och kontroll som intensifieras mellan ledare och unga medlemmar. Inom exempelvis idrotten blir kroppskontakt en naturlig del i mötet och gränserna förskjuts och upplevs som acceptabla och normala. Föreningar är dessutom sociala sammanhang där sexuell attraktion kan uppstå.

Oavsett vilken utgångspunkt föreningen har, i ett utvecklingsarbete för att förbättra verksamheten i stort och ledarrollen i synnerhet, får det effekt även på andra områden. En verksamhet som till exempel arbetar aktivt mot mobbing blir antagligen bättre också på att se barn och unga som far illa på andra sätt – i eller utanför verksamheten. Verksamheter som har utvecklat ett förebyggande arbete mot sexuella kränkningar och övergrepp berättar i intervjuer hur ledarna ser andra utvecklingsbehov och lyfter andra utmaningar som de upplever har blivit synliggjorda genom det arbete mot sexuella kränkningar och övergrepp som genomförts.

För mer kunskap om sexuella kränkningar och övergrepp samt hur det kan förebyggas inom föreningslivet se Även i den bästa av föreningar (pdf) öppnas i nytt fönster och Röster om sexuella kränkningar och övergrepp i föreningar (pdf) öppnas i nytt fönster.

Läs & lär

Här finner du fördjupad kunskap om sexuella kränkningar och övergrepp i föreningslivet samt hur detta kan förebyggas. Spara dem på din dator eller skriv ut.

Hit kan du vända dig

Här har vi samlat ett antal aktörer som på olika sätt kan ge dig och din verksamhet råd och vägledning. Aktörerna är indelade i två sektioner. Först kommer aktörer som kan ge föreningen, föräldrar och unga råd, stöd och hjälp. En del har specifik inriktining på sexuella kränknigar och övergrepp andra finns med då det är deras stödfunktion som vi vill nå fram med. Sedan följer länkar till sidor med information till unga, antingen om brott och brottsutsatthet eller om livet, kärlek och relationer.