Förbygg sexuella trakasserier och kränkningar på arbetsplatsen

Sexuella trakasserier är ett slags agerande som är av sexuell natur och som kränker en annan människas värdighet. Tyvärr förekommer det ibland sexuella trakasserier och kränkningar på arbetsplatser. Många gånger pågår det i det dolda. Den som utsätts för sexuella trakasserier och kränkningar vågar ibland inte berätta om det. För att få reda på om det försiggår några sexuella trakasserier kan du använda ett enkätverktyg för att skapa en enkät som medarbetarna får svara på. Du kan låta enkäten vara anonym så att alla vågar svara sanningsenligt. Som arbetsgivare är det viktigt att stoppa sexuella trakasserier och kränkningar som sker på arbetsplatsen.

Skriv bra frågor

Med ett enkätverktyg kan du skapa snygga och tilltalande enkäter. Det är ett lättanvänt verktyg som även hjälper dig att analysera svaren. Det är möjligt att få diagram av olika slag när du använder ett bra enkätverktyg. Det är även enkelt att skriva ut statistiken från enkäten som PDF. För att få bra svar är det viktigt att du ställer relevanta frågor.

Ha bra rutiner

Det är även en bra idé att arbeta förebyggande när det kommer till sexuella trakasserier. En arbetsplats kan vara allt från ett fotbollslag och fotbollsplanen till kontor. Oavsett vilken typ av arbetsplats det handlar om är sexuella trakasserier och kränkningar inte acceptabelt. För att förebygga sexuella trakasserier och kränkningar är det bra att ha tydliga riktlinjer. Det är även värdefullt att ha rutiner för att kunna hantera sexuella trakasserier. Om det uppstår en situation med sexuella trakasserier och kränkningar är det bra att ta itu med situationen omedelbart.